completeit

Dodatkowe atuty
Od Europy do Indii

Obecnie na świecie używa się około siedmiu tysięcy języków. To liczba nie do końca precyzyjna, ponieważ z wielu względów nie da się ich policzyć dokładnie. Ciągle trwają spory pomiędzy językoznawcami w tej kwestii, bo nie ma jednego określonego kryterium, które byłoby adekwatne do rzeczywistości.

Wszystkie języki podczas przeliczania bierze się pod uwagę, choć ogromna ich liczba jest używana tylko w mowie. Języki zostały podzielone na rodziny, w których obrębie mieszczą się znacznie mniejsze, choć też o dużej liczebności, grupy językowe. Każda z nich ma swoistą charakterystykę.

Można było takiej dokonać po skrupulatnych, wieloletnich badaniach porównawczych przeprowadzonych przez wybitnych specjalistów. Wielokrotne próby porównawcze nad niektórymi językami często prowadziły tylko do hipotetycznych wniosków. Niektórych z badanych języków nie można było przypisać do żadnej z rodzin czy grup.

Nie znaleziono bowiem żadnych podobieństw, które wskazywałyby na ich wspólne pochodzenie od jednego pradawnego języka. Powstało wtedy pojęcie języków izolowanych, które do dziś funkcjonują w każdej części świata. Bezustannie badają je naukowcy w dziedzinie językoznawstwa.

Dostrzeżone w różnych językach podobieństwa pozwoliły na ich dokładne sklasyfikowanie i wyciągnięcie wniosku, że największą rodzinę, bo liczącą ponad kilkaset języków, stanowią te, którymi posługują się ludzie zamieszkujący tereny Europy i Azji Środkowo-Zachodniej. Ze względu na ich terytorialny zasięg rodzina ta zyskała miano indoeuropejskiej.